۵- برنامه ریزی خانه پسیو
۰۸/۰۳/۱۳۹۷
۷- نمونه های ساخته شده
۰۸/۰۳/۱۳۹۷

ساخت یک خانه پسیو

تضمین کیفیت

این بخش در ارتباط با اقدامات اساسی در خصوص تضمین کیفیت در بازه زمانی بازدید از محل تا زمان اخذ تأییدیه نهایی می باشد. ضروری است که تمام مواردی که در برنامه ریزی پیش بینی شده است، مخصوصا اعمال برنامه ها، در محل نیز اجرا و اعمال می شود. مقررات فنی عمومی تعریف شده و تمهیدات مربوط باید در فرآیند کار رعایت و اعمال شود. در خصوص پروژه های نوآورانه بخصوص، الزامات عموما فراتر از مقررات می باشد بدلیل اینکه فن آوری های بکارگرفته شده در چنین سازه هایی هنوز در استاندارد ها و مقررات محلی لحاظ نشده است. ویژگیهای خاص در خصوص ساختمان های با انرژی کارآمد در بخش های ذیل به تفصیل ارائه شده است.  در خصوص تجربیات مربوطه و نمونه های این نوع ساختمان در اینجا توجه ویژه شده است بدلیل اینکه بعنوان اساس برای رویکردهای متعدد قابل استفاده می باشد با این حال، تحقیق بیشتر بر روی مقررات فنی محلی و ملی توسط طراح در خصوص پروزه مورد نظر ضروری می باشد طراحان باید کارفر ماهای خود را به طور جامع در خصوص مزایا و خطرات مرتبط با راه حل های نوآورانه مطلع سازند از طرف دیگر، کارفرماها باید از تحمیل مسئولیت های فرارتز از این خطرات را به طراحان اجتناب کنند. این کار باید به طور دقیق به شکل مستند سازی صورت گیرد: توصیه می شود که این جنبه ها در مشخصات فنی ساختمانی که توسط کارفرما امضاء می شود گنجانده شود.

جنبه های ویژه در خصوص تضمین کیفیت در بخش های زیر ارائه می شود:

همچنین نکاه کنید به:

  • آزمایش درب دمنده (Blowerdoor test)
  • تصویربرداری حرارتی (Thermographic imaging)
  • ساخت و ساز خشک
  • تمیز نگهداشتن اجزاء تهویه