۰۹/۰۳/۱۳۹۷

۹- ابزار/PHPP

۰۹/۰۳/۱۳۹۷

۱۰- صدور گواهی

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۱۱- آموزش

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۸- ساختمان های خانه پسیو در حال بهره برداری

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۷- نمونه های ساخته شده

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۶- ساخت یک خانه پسیو

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۵- برنامه ریزی خانه پسیو

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۴- سیستم های تأسیساتی ساختمانی

۰۸/۰۳/۱۳۹۷

۳- پوشش ساختمان