۸- ساختمان های خانه پسیو در حال بهره برداری
۰۸/۰۳/۱۳۹۷
۱۰- صدور گواهی
۰۹/۰۳/۱۳۹۷

آموزش

دوره های آموزشی خانه پسیو

دوره های آموزشی متعددی در مورد خانه پسیو شامل کنفراس های معرفی خانه پسیو، دروه های یک روزه اصول خانه پسیو، دوره های تخصصی ۱۰ روزه برای طراحان خانه پسیو و همچنین سمینار های سفارشی داخلی می باشد. خود آموزی نیز گزینه ای می باشد که در ترکیب با آزمون دوره های مربوط به “طراح گواهی شده” یا “معامله گر  گواهی شده” وجود دارد. دریافت صلاحیت برای برگزاری آموزش خانه پسیو نیز آسان می باشد: یا از طریق مشارکت ساخت پروژه های خانه پسیو یا بازسازی های EnerPHit و آموزش از طریق تجربیات عملی خود.مصالب متعدد آموزسی برای فروش در موسسه خانه پسیو موجود می باشد این مطالب برای اعضای انجمن بین المللی خانه پسیو (iPHA) رایگان می باشد. با این حال تطبیق دهی و ترجمه به منظور موفقیت آمیز بودن سخنرانی ها ضروری می باشد. به منظور اطلاع از کلیات دوره های آموزشی در سطح بین المللی به تقویم آموزشی iPHA مراجعه کنید.

برنامه های دانشگاهی

طراح گواهی شده خانه پسیو

معامله گر گواهی شده خانه پسیو

اصول خانه پسیو

آموزشِ آموزش دهنده

آموزش سفارشی

ارائه کننده گواهی مورد تأیید موسسه خانه پسیو