۱۵- ساختمان های خانه پسیو در شرایط مختلف آب و هوایی
۱۰/۰۳/۱۳۹۷
۱۷- نشریات موسسه خانه پسیو
۱۱/۰۳/۱۳۹۷

همکاری های بین المللی

انجمن بین المللی خانه پسیو (iPHA) و موسسه خانه پسیو (PHI) در توسعه پروژه های PassREg و EuroPHit که با مشارکت برنامه اروپایی تحت عنوان “انرژی هوشمند اتحادیه اروپا” تأمین شده است همکاری دارند. موسسه خانه پسیو همچنین یک شریک فعال در پروژه ۳EnCult تحت حمایت مالی FPZ می باشد.

PassREg- پشتیبانی از  توسعه خانه پسیو در سطح منطقه ای در حرکت به سمت انقلاب انرژی در اروپا

هدف PassREg راه اندازی اعمال مفهوم ساختمان های انرژی تقریبا صفر (NZEBs) در کل منطقه اروپا با استفاده از خانه پسیو و بکارگیری حداکثر از انرژی های تجدید پذیر به عنوان اساس می باشد.

مقالات پسپدیای زیر در ارتباط با پروژه PassREg نگارش یافته است:

تأمین مالی و اثربخشی ساختمان های خانه پسیو: تجربه از بروکسل و تمرکز بر ساختمان های اجتماعی

مناطق خانه پسیو: راهنمایی برای موفقیت

خانه پسیو برای شهرداری ها

راهنمای های اجزاء برای خانه های پسیو و بازسازی ها به صورت مقرون به صرفه (نقشه قابل کلیک کردن)

آموخته هایی از مناطق خانه پسیو

منبع اطلاعاتی آزاد در خصوص راه کار های PassREg

توجیه اقتصادی طرح خانه پسیو

محافظت حرارتی و مدرنسازی ساختمان های موجود

مشخصات پیشنهادی پنجره های خانه پسیو

نظارت بر منطقه خانه پسیو Bahnstadt، Heidelberg

تجزیه و تحلیل هزینه های چرخه حیات مداخلات انرژی در ۱۸ ساختمان مرجع

تیم Scrum

بروشور PassREg: تعریف ساختمان انرژی تقریبا صفر (NZEB)

بروشور PassREg

EuroPHit- بازسازی برای انقلاب انرژی، هر بار یک قدم

با استاندارد EnerPHit با هدف و اصول خانه پسیو بعنوان پایه، EuroPHit دانش مربوط به بازسازی های انرژی به صورت عمقی در بخش های بحرانی نادیده گرفته شده مربوط به بازسازی های گام به گام را به کار می گیرد. هدف EuroPHit افزایش قابل توجه کیفیت و کارآمدی انرژی در خصوص رایج ترین نوع بازسازی می باشد: بازسازی های صورت گرفته به تدریج در طی دوره زمانی چندین ساله.

 

 

 

مقالات پسپدیای زیر در ارتباط با پروژه EuroPHit نگارش یافته است:

نمونه های از برنامه تشویقی برای بازسازی ها: kfW در آلمان

اثربخشی اقتصادی و تأمین مالی: ساختمان های جدید، نوسازی  و بازسازی گام به گام

اقدامات برای کنترل مصرف – “مانیتورینگ حداقل”

بازسازی گام به گام – مفهوم هوابندی

دریافت های جرارتی داخلی در ارتباط با زیربنای قابل سکونت

فوتوولتائیک یکپارچه سازی شده با ساختمان (BIPV) در پروژه های بازسازی گام به گام

اقدامات عملی در خصوص بازسازی گام به گام مطابق استاندارد EnerPHit

صدور گواهی خانه پسیو برای ساختمان های موجود – EnerPHit

توجیه اقتصادی بازسازی های خانه پسیو

پوسته حرارتی –  بازسازی های خانه پسیو

تضمین کیفیت – مطالعه موردی Nuremberg

مسیر منطقی – از خانه پسیو تا خانه آلاینده صفر: اجاره بدون قبض های گرمایشی

نمونه هایی از برنامه های تشویقی برای حمایت از بازسازی ها – kfW در آلمان

بررسی اجمالی وابستگی متقابل اقدامات مستقل بهره وری انرژی

چشم انداز ها در خصوص مدرن سازی ساختمان های موجود با استفاده از اجزاء با کارآمدی انرژی بالا

جایگزینی بام: Svartbäcksvägen

تحلیل اقتصادی بازسازی یک ساختمان ویلایی مطابق با استاندارد EnerPHit

استاندارد EnerPHit بکار گرفته شده در خصوص مجتمع های بزرگ ساختمانی موجود

مسیرِ بازسازی عمیق ساختمان با رویکرد گام به گام در بلغارستان

جایزه ۲۰۱۶ در خصوص اجزاء ساختمانی: راه حل های تهویه مقرون به صرفه برای پروژه های بازسازی

پنجره ها در بازسازی گام به گام

برنامه کلی بازسازی برای بازسازی های گام به گام مطابق با استاندارد EnerPHit

بازسازی عمقی گام به گام  نما/سقف یکپارچه ساختمان در ساختمان “million program”

بازسازی های گام به گام طبق استاندارد EnerPHit در حوزه مسکن اجتماعی در اسپانیا

بروشور EuroPHit: اعمال بازسازی های عمقی انرژی به صورت گام به گام 

بروشور EuroPHit

 

۳EnCult- انرژی کارآمد در خصوص میراث فرهنگی اتحادیه اروپا

پروژه ۳EnCult شکاف میان صرفه جویی در بناهای تاریخی و حفاظت آب و هوایی را از بین می برد: بناهای تاریخی تنها در صورتیکه بعنوان فضای زندگی حفظ شوند به بقای خود ادامه خواهند داد. بازسازی با انرژی کارآمد برای محافظت سازه و همچنین به دلایل راحتی مفید می باشد- راحتی برای کاربران و راحتی برای کالاهای تاریخی واقع در این بناها.  ۳EnCult توجیه پذیری به میزان “ضریب ۴”  تا “ضریب ۱۰” در کاهش انرژی مورد تقاضا بسته به مورد و ارزش بنای تاریخی را اثبات می کند.

 

 

مقالات پسیپدیای زیر در خصوص پروژه ۳EnCult نگارش یافته است:

هوابندی صفحات OBS

یکپارچه سازی تیرهای چوبی با لایه هوابند

بازسازی انرژی ساختمان های میراث فرهنگی با PHPP و بازخورد اندازه گیری های واقعی