۱۴- خانه پسیو برای شهرداری ها
۱۰/۰۳/۱۳۹۷
۱۶- همکاری های بین المللی
۱۰/۰۳/۱۳۹۷

ساختمان های خانه پسیو در شرایط مختلف آب و هوایی

در آب و هوای اروپای مرکزی، تجربه های فراوانی در خصوص چگونگی ساخت ساختمان های خانه پسیو وجود دارد. اما نسخه برداری صرف از طراحی خانه پسیو برای اروپای مرکزی، به ویژه جزئیات مورد استفاده برای عایق، پنجره ها و تهویه، برای موقعیت های متفاوت با اروپای مرکزی یک اشتباه است زیرا:

در هر کشوری یک سنت ساخت و ساز ویژه وجود دارد

شرایط مرزی آب و هوایی ویژه ای در هر منطقه حاکم می باشد

بنابراین، نیاز به انظباق سازی راه حل ویژه در خصوص خانه پسیو برای هر کشوری با لحاظ نمودن شرایط آب و هوایی می باشد. بیشتر بخوانید

map_ph_different_climates
لینک های زیر، مقالات مربوط به پسپدیا  که مطالب مرتبط با آب و هوای متناظر را در بر می گیرد:
مناطق آب و هوایی منطقه، شهر مورد مطالعه
آب و هوای سرد سوئد، Yekaterinburg
آب و هوای گرم

جنوبغربی اروپا

نیوزیلند

آب و هوای گرم و خشک لاس وگاس
آب و هوای گرم و مرطوب دبی
آب و هوای معتدل استوایی

توکیو/Hyakuri

شانگهای

آب و هوای استوایی Salvador da Bahia، سنگاپور، ممبئی، مکزیک