۱۶- همکاری های بین المللی
۱۰/۰۳/۱۳۹۷
۱۸- مطالب قابل دسترس برای اعضاء
۱۲/۰۳/۱۳۹۷

نشریات موسسه خانه پسیو

مجموعه مقالات گروه تحقیقات

 

مجموعه مقالات کنفرانس های بین المللی خانه پسیو

مجموعه مقالات گروه تحقیقات در خصوص صرفه اقتصادی خانه پسیو

دستنامه: مدرن سازی ساختمان های قدیمی با استفاده از اجزاء خانه پسیو

بروشور EnerPHit: اعمال بازسازی عمقی انرژی گام به گام

بروشور PassREg: تعریف ساختمان انرژی تقریبا صفر (NZEB)