۴- سیستم های تأسیساتی ساختمانی
۰۸/۰۳/۱۳۹۷
۶- ساخت یک خانه پسیو
۰۸/۰۳/۱۳۹۷

برنامه ریزی خانه پسیو

برنامه ریزی خانه پسیو

این بخش از ویلاگ، اطلاعات مربوط به موضوعات ذیل را در بر می گیرد:

موقع طراحی یک خانه پسیو، تمام اجزاء ساختمان اهمیت دارند:

تعریف اصطلاح “خانه پسیو” و الزامات مترتب برای ساخت خانه پسیو و بازسازی های-EnerPHit ذیلا قابل دسترسی می باشد:

موسسه خانه پسیو، ابزار متعددی را فراهم کرده است:

ابزار 

اطلاعات در خصوص خانه های پسیو در تابستان از طریق زیر قابل دسترسی است:

خانه پسیو در تابستان

از طریق بازسازی ساختمان ها، صرفه جویی های چشمگیر انرژی قابل حصول می باشد:

بازسازی با اجزاء خانه پسیو

تعداد  خانه های پسیو غیر مسکونی با الزامات بخصوصِ  کاربر در حال افزایش می باشد:

ساختمان های خانه پسیو غیر مسکونی

اطلاعات در خصوص برنامه ریزی خانه های پسیو در شرایط آب و هوایی مختلف

ساختمان های خانه پسیو در آب و هوا های مختلف