۱۲- ساختمان های خانه پسیو غیر مسکونی
۱۰/۰۳/۱۳۹۷
۱۴- خانه پسیو برای شهرداری ها
۱۰/۰۳/۱۳۹۷

بازسازی با اجزاء خانه پسیو

ساختمان های موجود بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در ساختمان ها را به خود اختصاص می دهند. تعداد زیادی از این ساختمان ها در آینده به بازسازی کلی یا جزئی یا مدرن سازی نیاز خواهند داشت. این ساختمان های از پتانسیل بالایی در کاهش مصرف انرژی با بکارگیری روش های مناسب برخوردار هستند. استفاده از اجزاء (Components) توسعه یافته توسط موسسه خانه پسیو ،PHI، برای خانه های پسیو جدید امکان صرفه جویی انرژی به طور چشمگیر در ساختمان های موجود را امکان پذیر می سازد.

energiebedarf_alt_neh_ph

تقاضای سالانه انرژی برای یک ساختمان بازسازی نشده، یک بازسازی “انرژی پایین” و یک بازسازی با استفاده از اجزاء خانه پسیو

این بخش شامل اطلاعات در ارتباط با موضوعات زیر می باشد: