پوشش ساختمان – عایق بندی

پوشش ساختمان - عایق بندی

یک اصطلاح رایج در خصوص پوشش ساختمان مربوط به این نوع ساختمان ها ” “Build it tight, vent it right.می باشد. این م فهوم اساس مفهوم ساختمان های آلاینده صفر یا ساختمان های سبز می باشد.