روشنایی روز

روشنایی روز

بکارگیری روشنایی روز و تابش خورشید به شکل غیرفعال،  ابزاری جهت صرفه جویی در مصرف انرژی مورد نیاز برای گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان به شمار می آید. استراتژی های مرتبط با این موضوع شامل جانمایی دقیق و جهت قرارگیری ساختمان، بهینه سازی طرح بندی پوشش ساختمان، پهنه بندی و انتخاب دقیق مصالح ساختمان می باشد.