تجهیزات برقی و روشنایی کم مصرف انرژی

تجهیزات برقی و روشنایی کم مصرف انرژی

استفاده از تجهیزات و روشنایی کم مصرف برای بهره برداری در همه ساختمانهای کم انرژی بسیار مهم است. در ساختمانهای اداری و  دیگر ساختمانها با بار داخلی بالا، بکارگیری تجهیزات کم مصرف برای پیشگیری از بارهای حرارتی مازاد بسیار اهمیت دارد.