ارزیابی چرخه حیات LCA

ارزیابی چرخه حیات LCA

ارزیابی چرخه حیات

هدف از ارزیابی چرخه حیات (LCA) برای ZEB، تعیین میزان (کمی سازی) آلاینده های گازهای گلخانه ای ساختمان، با استفاده از اطلاعات محیط زیستی براساس دامنه تعریف شده و استفاده مورد نظر از ارزیابی است.

یک واحد عملکردی یک واحد مرجع عمومی است که برای ارائه نتایج ارزیابی زیست محیطی، مربوط به ویژگی های فنی و عملکردی یک ساختمان استفاده می شود.

اساس این واحد عملکردی ریشه در استفاده واحد متریک رایج در گزارش دهی مصرف انرژی به ازای هر کیلووات ساعت در هر متر مربع از سطح طبقه تحت گرمایش (BRA) در سال دارد. تعریف یک واحد عملکردی، مقایسه و توازن انرژی بهره برداری و آلاینده های نهفته مصالح در برابر تولید انرژی در محل، را تسهیل می کند.

در کنار واحد عملکردی، ارائه کل آلاینده های نهفته (kgCO2eq) ساختمان لازم می باشد. ارائه نتایج آلاینده های نهفته به صورت جدول مطابق با ماژول چرخه حیات و اجزاء ساختمان تجربه خوبی است.

مرز سیستم دامنه ارزیابی را توصیف می کند و فرایندهایی را که در طول ارزیابی چرخه زندگی مورد توجه قرار می گیرند (EN 15978: 2011) تعیین می کند.
مرز سیستم دامنه ارزیابی را توصیف می کند و فرایندهایی را که در طول ارزیابی چرخه زندگی مورد توجه قرار می گیرند (EN 15978: 2011) تعیین می کند.
مراحل مختلف چرخه حیات ساختمان، مطابق تعریف EN 15978: 2011
مراحل مختلف چرخه حیات ساختمان، مطابق تعریف EN 15978: 2011