موقعیت، جهت و شکل

موقعیت، جهت و شکل

اولین موردی که موثرترین مورد در گزینه طراحی می باشد و هزینه مازادی در طراحی ایجاد نمیکند موقعیت، جهت و شکل ساختمان می باشد. جانمایی و جهت قرارگیری ساختمان مطابق  با شرایط روشنایی روز و تابش خورشید، باد غالب، و منابع آلاینده های ناشی از ترافیک از فرضیات پایه در طراحی سیستم انرژی تجدید پذیر و سیستم تهویه می باشد.