سیستم های سرمایش، تهویه و گرمایش کم مصرف

سیستم های سرمایش، تهویه و گرمایش کم مصرف

 HVAC شامل یک سری از استراتژیهای مختلفی است که تقریباً به هم مرتبط می باشند. آنها همچنین خیلی متکی بر استراتژی های قبلی هستند به این معنی که بارهای حرارتی و برودتی از طریق بهینه سازی شکل، پوشش و تمهیدات متناظر داخلی کمینه شده اند. اگر ساختمان با اعمال ابزارهای پسیو بدقت طراحی شده باشد این امکان را می دهد که با طرح سیستم ساده شد HVAC،  نیاز به انرژی برای بهره برداری کمینه شود و در نتیجه هزینه سرمایه گذاری در مقایسه با روش های متداول کاهش می یابد.