انتخاب مصالح

انتخاب مصالح

در خصوص پروژه ای که میزان انرژی بهره برداری کمینه شده است، سهم انرژی/ آلاینده نهفته در مصالح می تواند قابل توجه باشد. در پروژه ها ی ZEB ، که ابزار لازم برای کمینه کردن انرژی/ آلاینده نهفته در مصالح بکار گرفته شده است حدود نصف کل آلاینده ها ی چرخه حیات ساختمان را همین انرژی/ آلاینده  نهفته در مصالح به صورت معمول در بر می گیرد.