برق تجدید پذیر

برق تجدید پذیر

آلاینده ها و مصرف برق باقیمانده می بایست از طریق تولید برق تجدید پذیر در محدوده ساختمان به توازن برسد. برای این منظور، سه نوع تکنولوژی مختلف که در ساختمان های آلاینده صفر یا ساختمان های سبز در نظر گرفته می شود وجود دارد که شامل پانل ها ی خورشیدی، توربین بادی و سیستم ها ی CHP هستند.