بازسازی مدارس

بازسازی مدارس

“مدرسۀ آینده” یک پروژۀ مشترک در چارچوب برنامه اتحادیه اروپا در زمینه انرژی بوده است که از فوریه ۲۰۱۱ شروع و در ژانویه ۲۰۱۶ به اتمام رسید. هدف از این پروژه، طراحی، تشریح، ارزیابی و ارائه نمونه هایی جهت دستیابی به سطوح بالای عملکرد انرژی در آینده بوده است. ساختمان های مدارس و کاربران اصلی آنها (دانش آموزان)- نسل های آینده- در مرکز توجه هدف این پروژه بوده است. عملکرد انرژی و کیفیت هوای داخلیِ چهار ساختمان مورد مطالعه در چهار کشور اروپایی با شرایط آب و هوایی گوناگون بدلیل بهینه سازی جامع پوشش ساختمان، سیستم های تاسیساتی و یکپارچه سازی سیستم های مدیریت ساختمان با منابع انرژی تجدید پذیر، به شکل بسیار قابل توجهی بهبود یافته است.