شبیه سازی و مدلسازی انرژی

شبیه سازی و مدل سازی انرژی

سیستم های ساختمان به ویژه ساختمان های بزرگ می تواند بسیار پیچیده باشد. مدلسازی وشبیه سازی انرژی، تعاملات بین اجزای ساختمان و سیستم ها را در نظر می گیرد و بهره برداری و عملکرد کل ساختمان را شبیه سازی می کند. در کسب و کار بهره وری انرژی ، ابزار شبیه سازی انرژی ما را قادر به شناسایی و ارزیابی اقدامات جایگزین برای صرفه جویی انرژی  می کند و به ما کمک می کند تا مقرون به صرفه ترین اقدامات برای بهبود بهره وری انرژی بدون مصالحه راحتی، قوانین و مقررات انرژی را انتخاب کنیم. ما از ابزارهای شبیه سازی به خوبی شناخته شده مانند اکودیزاینر استار گرافیسافت و بسته برنامه ریزی خانه پسیو (PHPP) برای مدل سازی و شبیه سازی انرژی و آزمون راه کارهای پسیو و بهینه سازی عملکرد انرژی ساختمان استفاده می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار های رایج شبیه سازی انرژی ساختمان، خبرنامه “ساختمان و انرژی” شماره ۵ ما را مطالعه کنید.