اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)

اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)

شرکت زِبسکو متعهد به ارائه مشاوره بهره وری انرژی است که به طور مستقیم در ارتباط با نیازهای اصلی مشتری می باشد. به این معنی که در ابتدای رابطه ما باید اهداف روشن ایجاد شود و پس از آن یک طرح استراتژیک منحصر بفرد برای هر مشتری جهت رسیدن به آن اهداف ایجاد شود. پس از آغاز کار، برنامه نظارت بر اندازه گیری و صحه گذاری (M & V) باید برای نظارت بر پیشرفت و اثربخشی اجرا شود.

اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)

اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)

 ZEB ESCO متعهد به ارائه مشاوره بهره وری انرژی است که به طور مستقیم بر مشتری ما تاثیر می گذارد. به این معنی که در ابتدای رابطه ما باید اهداف روشن ایجاد شود و پس از آن یک طرح استراتژیک منحصر بفرد برای هر مشتری جهت رسیدن به آن اهداف ایجاد شود.

رویکرد M & V ما

شرکت های خدمات انرژی و سرمایه گذاران در پروژه های بهره وری انرژی از جمله شرکت زِبسکو امکان کمی سازی عملکرد اقدامات صرفه‌جویی انرژی را فراهم می کند. مهندسان زِبسکو با اشراف بر دستورالعمل های معتبر اندازه گیری و صحه گذاری بهره روی انرژی ساختمان، خدمات اندازه گیری مصرف انرژی سیستم های تاسیساتی ساختمان و بهینه سازی و صحه گذاری آنها را مطابق با استانداردهای بین المللی به مشتریان خود ارائه می کنند. شناسایی نیازها و الزامات سیستم های تاسیساتی شما و ارائه دستورالعمل و راه کارهای اقتصادی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین ارائه برنامه ریزی دراز مدت برای پایش و صحه گذاری شاخص های مصرف انرژی از جمله خدمات قابل ارائه توسط شرکت زِبسکو در این راستا می باشد.

سازمان ارزشیابی بهره وری (EVO) پروتکل اندازه گیری و تأییدیه بین المللی (IPMVP) را برای افزایش سرمایه گذاری در بهره‌وری انرژی و آب، مدیریت تقاضا و پروژه های انرژی تجدید پذیر در سراسر جهان منتشر می کند. مهندسین این شرکت با اشراف بر پروتکل فوق، خدمات اندازه گیری و صحه گذاری را مطابق با استاندارد های معتبر و منطبق با نیازهای مشتریان ارائه می دهد.